Välkommen till Coachcentrum.se

Coachcentrum.se är en sida med fokus på den coachning och de coachande utbildningar som görs i näringslivet.

Coaching har många fördelar. Förutom att människor kan utvecklas, kan också företagen utvecklas och fungera bättre. Fungerande organisationer med välmående medarbetare har mycket att vinna. Istället för att fortsätta som man alltid gjort, utan att reflektera kring varför, kan man målmedvetet vara på väg framåt.

Välkommen till Coachcentrum.se

Vad är coaching?

Coaching handlar i grunden om att hjälpa personer att hitta sina egna inre resurser, och också hjälpa dem att se att det är möjligt att använda dem. Det finns fyra olika steg. Det första handlar om att sätta upp ett mål. Vad vill du eller företaget? Målet behöver formuleras relativt exakt för att det ska kunna bli en tydlig punkt att sträva mot.

Steg två är att definiera verkligheten nu. Hur ser det ut? Vad stämmer överens med det mål man vill nå och vad saknas? Här är det viktigt att inte göra försköningar eller låta uppgivenhet färga beskrivningen. En sann bild av nuet behövs för att veta vad man har att arbeta med.

Tredje steget handlar om valmöjligheter, vad finns det för olika alternativ för att ta sig från nuet till det mål man formulerat? När det steget är gjort blir det sista steget självklart handling, att aktivt börja arbeta för den förändring man vill skapa.

Hur kan coaching i näringslivet gå till?

Som i all annan coaching är grunden att coachen lyssnar på den han eller hon möter. Det är inte coachen som ska formulera målet, definiera nutiden eller hitta alternativen. Han eller hon lyssnar och hjälper personen att själv hitta förmågan att göra det. På det sättet blir personen också stärkt i tron på sin förmåga, och tror mer på sin egen kraft.

Coachen finns där och hjälper till ifall någon börjar tappa fokus, och kan kanske lättare än den som står mitt i något se om målet eller verklighetsbeskrivningen behöver omformuleras, eller om man behöver leta efter nya alternativ.

I näringslivet kan man arbeta både med individer och grupper, och man begränsar sig oftast till det som rör arbetslivet och utveckling i yrkesrollen, eller företaget och dess utveckling.